Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou M&H Family, s.r.o., so sídlom L. Novomeského 1211/66, 905 01 Senica, IČO: 47 885 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34864/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke www.hrusecky.sk alebo na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (ďalej ako „webová stránka“). Podmienky spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky, má Prevádzkovateľ zdokumentované v interných predpisoch a zásadách ochrany osobných údajov spracúvaných mimo webovej stránky. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantných informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese M&H Family, s.r.o., L. Novomeského 1211/66, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu michal.hrusecky@gepardfinance.sk.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od účelu spracúvania, najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa, tel. č., IP adresa Vášho zariadenia a iné osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi poskytnete.

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tejto tabuľke.

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľom Prevádzkovateľa je v súčasnosti spoločnosť poskytujúca správu webovej stránky a mailhostinogvé služby.

Okrem vyššie uvedených subjektov poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje služby Google Analytics, ktoré Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke za účelom merania návštevnosti webovej stránky prostredníctvom súborov cookies a spoločnostiam Facebook, Inc. a Twitter, Inc. v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach.

Pri využívaní analytických cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov (najmä IP adresy Vášho zariadenia a údaje o Vašej aktivite na webovej stránke) do USA, spoločnosti Google LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU– US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov. K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a Twitter, Inc. prichádza aj v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach. Prenos Vašich osobných údajov je aj v tomto prípade zabezpečený certifikáciou uvedených spoločností v programe EU-US Privacy Shield.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené v tabuľke účelov pod písmenom D. týchto Zásad.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie v prípade, ak o to požiadate.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva.

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

- písomne, zaslaním žiadosti na adresu M&H Family, s.r.o., L. Novomeského 1211/66, 905 01 Senica, - elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy michal.hrusecky@gepardfinance.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke alebo aby umožnili funkčnosť niektorých prvkov webovej stránky.

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ tzv. funkčné (esenciálne) cookie súbory, ktoré zabezpečujú základnú funkcionalitu niektorých funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne. Funkčné druhy cookie súborov je v zmysle platnej legislatívy Prevádzkovateľ oprávnený využívať bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Okrem funkčných cookie súborov využíva Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke aj iné cookie súbory (napr. analytické a retargetingové súbory cookies) výlučne len vtedy, ak mu na ich využívanie udelíte súhlas prostredníctvom cookie lišty v spodnej časti webovej stránky Prevádzkovateľa. Svoje nastavenie súborov cookies môžete kedykoľvek, prostredníctvom cookie lišty, meniť (odvolať udelený súhlas, prípadne udeliť súhlas neskôr, počas návštevy webovej stránky). Webová stránka Prevádzkovateľa ukladá nasledujúce druhy cookie súborov.

Tieto Zásady sú platné a účinné od ____.____.__________.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.